RoháčekŽalmy74

Žalmy

1 Vy­učujúci Azafov. Prečo si nás, ó, Bože, za­vr­hol na večnosť? P­rečo je roz­nietený tvoj hnev na stádo tvojej pas­tvy?
2 Roz­pamätaj sa na svoje shromaždenie, ktoré si tam dáv­no kúpil, na prútok svoj­ho dedičs­tva, ktorý si vy­kúpil, na vrch Si­on, toď, na ktorom bývaš.
3 Po­vznes svoje kroky k večným roz­valeninám. Všet­ko zkazil ne­priateľ v svätyni!
4 Tvoji protiv­níci revali pro­stred tvoj­ho sláv­nost­ného shromaždenia. Urobili svoje od­znaky od­znak­mi.
5 Zdalo sa to tak, ako keď ľudia do vy­soka sa za­háňajúc toporami t­nú do húšte stromovia.
6 A teraz do­ved­na tlčú jej rez­by sekerami a obuch­mi.
7 Pod­pálili tvoju svätyňu; z­rútiac ho na zem poškvr­nili príbytok tvoj­ho mena.
8 Hovoria vo svojom srd­ci: Vy­hub­me ich všet­kých do­ved­na! Popálili všet­ky shromaždištia sil­ného Boha v zemi.
9 Ne­vidíme svojich od­znakov; už nieto proroka, ani nieto medzi nami toho, kto by vedel, do­kedy to bude trvať.
10 Do­kedy, ó, Bože, bude po­tupovať protiv­ník? Či sa na veky bude rúhať ne­priateľ tvoj­mu menu?
11 Prečo uťahuješ zpät svoju ruku a svoju pravicu? Vytiah­ni ju zo svoj­ho lona a učiň koniec!
12 Avšak ty, Bože, si mojím Kráľom od dáv­na, ktorý pôsobíš nové a nové spasenie pro­stred zeme.
13 Ty si vo svojej sile roz­delil more; skrúšil si hlavy drakom na vodách.
14 Ty si rozt­ries­kal hlavy leviatána; dal si ho za po­krm ľudu na púšti.
15 Ty si rozt­voril prameň a po­tok. Ty si vy­sušil rieky trvalého toku.
16 Tvoj je deň, tvoja je i noc; ty si pri­pravil svet­lo i sln­ko.
17 Ty si po­stavil všet­ky hranice zeme; leto a zimu si ty utvoril.
18 Roz­pomeň sa na to, že nepriateľ hanobil Hos­podina, a bláz­nivý ľud sa rúhal tvoj­mu menu.
19 Nedaj zveri duše svojej hrd­ličky; nez­bud­ni navždy na život svojich bied­nych.
20 Po­hliad­ni na sm­luvu, lebo i najtmavšie kúty zeme sú pl­né peleší ukrut­nos­ti.
21 Nech ne­od­chádza zpät utlačený za­han­bený; bied­ni a chudob­ní nech chvália tvoje meno.
22 Po­vs­taň, ó, Bože, a roz­rieš svoju pravotu! Roz­pomeň sa na svoje po­hanenie, k­toré sa ti deje od bláz­na každý deň.
23 Nezabud­ni na hlas svojich protiv­níkov, na hr­mot tých, ktorí po­vs­távajú proti tebe, a ktorý vystupuje ne­pres­taj­ne.

RoháčekŽalmy74