RoháčekŽalmy149

Žalmy

1 Hal­lelujah! Spievaj­te Hos­podinovi novú pieseň, jeho chválu v shromaždení svätých!
2 Nech sa raduje Iz­rael v tom, ktorý ho učinil! Synovia Si­ona nech plesajú vo svojom Kráľovi!
3 Nech chvália jeho meno kolotan­com! Pri bub­ne a p­ri citare nech mu spievajú žal­my!
4 Lebo Hos­podin má záľubu vo svojom ľude; zdobí po­kor­ných spasením.
5 Svätí sa budú veseliť v sláve; plesať budú na svojich ležištiach.
6 Vy­vyšovanie sil­ného Boha bude v ich hrd­le a meč, os­trý na obe strany, v ich ruke,
7 aby vy­konali po­mstu na národoch a tresty na ľuďoch,
8 aby po­viazali ich kráľov reťazami a ich veľmožov želez­nými putami,
9 aby na nich vy­konali na­písaný súd; sláva to všet­kých jeho svätých. Hal­lelujah!

RoháčekŽalmy149