RoháčekŽalmy142

Žalmy

1 Vy­učujúci Dávidov, keď bol v jas­kyni. Mod­lit­ba.
2 Volám na Hos­podina a kričím. Volám na Hos­podina a po­kor­ne sa mod­lím.
3 Vy­lievam pred ním svoju žiaľbu; oznamujem pred ním svoje súženie.
4 Keď nyje môj duch vo mne, ty znáš môj chod­ník; na ces­te, ktorou idem, mi ukryli osíd­lo.
5 Po­zri na­pravo a vidz! Ne­mám ni­koho, kto by ma po­znal. Za­hynulo mne útočište; nieto ni­koho, kto by sa pýtal po mojej duši.
6 Kričím na teba, Hos­podine, hovorím: Ty si mojím útočišťom, mojím dielom v zemi živých.
7 Po­zoruj ušima na moje volanie, lebo som veľmi zomd­lený. Vy­trh­ni ma z moci tých, ktorí ma prena­sledujú, lebo sú moc­nejší odo mňa.
8 Vy­veď moju dušu zo žalára, aby som oslavoval tvoje meno. Spraved­liví ma ob­stúpia, keď mi dob­re učiníš.

RoháčekŽalmy142