RoháčekŽalmy141

Žalmy

1 Žalm Dávidov. Hos­podine, volám na teba! Ponáhľaj sa mi na pomoc! Počuj môj hlas, keď volám k tebe!
2 Nech stojí moja mod­lit­ba pred tebou jako kadivo, po­z­dvi­hnutie mojich rúk ako večerná obeť.
3 Po­stav, Hos­podine, mojim ús­tam stráž! Strež dvere mojich rtov!
4 Nedaj, aby sa moje srd­ce na­klonilo k zlej veci, robiť bez­božné skut­ky s mužmi, páchajúcimi ne­právosť, a aby som nejedol z ich lakôt.
5 Nech ma tlčie spraved­livý, bude to milosť, a nech ma tres­ce; to olej na hlavu; nech ne­odop­rie moja hlava. Lebo kým len trvám, moja mod­lit­ba bude vždy proti ich rôz­nej zlos­ti.
6 Ich sud­covia budú po­metaní medzi skaly, a ľudia počujú moje slová, lebo sú ľúbez­né.
7 Jako keď nie­kto štiepe a kála d­revo na zemi, tak sa roz­metávajú naše kos­ti k čeľus­tiu hrobu.
8 Lebo k tebe, Hos­podine, Pane, sú ob­rátené moje oči; k tebe sa utiekam; ne­vylej mojej duše!
9 Uchovaj ma od osíd­la, k­toré mi nad­stavili, a od smečiek páchateľov ne­právos­ti.
10 Nech pad­nú bez­božní, všet­ci do­ved­na, každý do svojej slučky, kým ja prej­dem.

RoháčekŽalmy141