RoháčekŽalmy45

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Na nápev: Ľalie. Žalm synov Kórachových. Vy­učujúci. Pieseň o ľúbos­ti.
2 Moje srd­ce vy­náša dob­ré slovo. Ja hovorím: Moje bás­nic­ké diela pat­ria kráľovi. Môj jazyk je ako pero hbitého pisára.
3 Si krás­nejší nad všet­kých synov človeka. Ľúbez­nosť je roz­liata na tvojich rtoch, pre­to ťa požeh­nal Bôh na veky.
4 Pri­páš svoj meč na bed­rá, s­tat­ný hrdina! Ukáž svoje veličen­stvo a svoju nád­heru!
5 Čo do tvojej nád­hery: jaz­di zdar­ne na slove prav­dy a po­kory spraved­livos­ti; to ťa vy­učí, záz­račným skut­kom tvoju pravicu.
6 Tvoje šípy sú os­tré - Národy pad­nú pod teba -, vnik­nú do srd­ca ne­priateľov kráľových.
7 Tvoj trón, ó, Bože, s­tojí na večné veky; ber­la tvoj­ho kráľov­stva je berlou priamos­ti.
8 Miloval si spraved­livosť a nenávidel si bez­božnos­ti: pre­to ťa po­mazal, Bože, tvoj Bôh olejom veselos­ti nad tvojich druhov.
9 A všet­ko tvoje rúcho je samá myr­ra, áloe a kas­sia. Z palácov zo slonovej kos­ti ťa ob­veseľujú ľúbez­né zvuky strún.
10 Dcéry kráľov medzi tvojimi vzác­nymi ženami. K­ráľov­ská manželka ti stojí po tvojej pravici v rýdzom zlate z Ofíra.
11 Počuj, dcéro, a vidz, na­kloň svoje ucho a za­bud­ni svoj ľud a dom svoj­ho ot­ca!
12 A za­túži kráľ po tvojej kráse, lebo on je tvojím pánom, a klaňaj sa mu!
13 I dcéra Týru p­rij­de s darom; bohatí z národa budú hľadať tvoju priazeň.
14 Celá je slávna dcéra kráľova vnút­ri v paláci; jej rúcho je z tkaniva zo zlata.
15 V p­rek­rás­nych výšivkách bude do­vedená kráľovi; pan­ny za ňou, jej priateľky, ti budú do­vedené.
16 Do­vedené budú vo veľkej rados­ti a v plesaní a voj­dú do paláca kráľov­ho.
17 Mies­to tvojich ot­cov ti budú tvoji synovia; učiníš ich kniežatami po celej zemi.
18 Pamät­ným učiníš tvoje meno po všet­ky po­kolenia, a pre­to ťa budú oslavovať národy na večné veky.

RoháčekŽalmy45