RoháčekŽalmy95

Žalmy

1 Poďte, plesaj­me Hos­podinovi! Po­krikuj­me s radosťou skale svoj­ho spasenia!
2 Predídime jeho tvár s chválou! Po­krikuj­me mu radost­ne žal­my!
3 Lebo Hos­podin je silný Bôh veľký a veľký Kráľ nad všet­kými boh­mi,
4 v ktorého ruke sú ne­vys­tih­lé hl­biny zeme, a končiare vr­chov sú jeho.
5 Jeho je more, a on ho učinil, i sušinu sfor­movaly jeho ruky.
6 Poďte, klaňaj­me sa a pad­nime na kolená, kľakaj­me pred Hos­podinom, svojím učiniteľom.
7 Lebo on je náš Bôh, a my s­me ľud jeho pas­tvy, s­me stádom jeho ruky. Dnes, ak počujete jeho hlas,
8 neza­tvr­dzuj­te svoj­ho srd­ca jako v Meríbe, jako v deň po­kušenia na púšti,
9 kde ma po­kúšali vaši ot­covia; zkúsili ma aj videli moje dielo.
10 Štyrid­sať rokov som sa ne­snádil s tým pokolením a po­vedal som: Oni ľud, ktorý blúdi srd­com. A oni ne­poz­nali mojich ciest,
11 takže som konečne prisahal vo svojom hneve, že ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku.

RoháčekŽalmy95