RoháčekŽalmy60

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nápev: Ľalia svedoc­tva. Zlatý žalm Dávidov, vy­učovať.
2 Keď sa po­týkal s Aramom z Mezopotámie a s Aramom z Cóby, a keď sa na­vrátil Joáb a zbil Edoma v Soľnej doline, dvanásť tisíc mužov.
3 Bože, bol si nás za­vr­hol a bol si nás roz­tr­hol, hneval si sa; na­vráť nám zase p­redošlý pokoj!
4 Bol si za­triasol zemou a roz­tr­hol si ju; uzdrav jej trh­liny, lebo sa po­táča od úderov.
5 Bol si dal vidieť svoj­mu ľudu tvr­dé veci: na­pájal si nás vínom zá­vratu.
6 Ale teraz si dal tým, ktorí sa ťa boja, prápor, aby sa vy­z­dvihol pre t­voju pravdu. Sélah.
7 Aby boli vy­tr­hnutí tvoji milí, spas ich svojou pravicou a vy­slyš nás!
8 Bôh hovoril vo svojej svätos­ti; veseliť sa budem; roz­delím Síchem a roz­meriam dolinu Suk­kót.
9 Môj je Galád a môj Manas­ses, Ef­raim je pevnosťou mojej hlavy, Júda mojím zákonodar­com.
10 Moáb mi je nádobou na umývanie, na Edoma za­hodím svoju obuv. Ty, Filištea, jasaj oproti mne!
11 Kto ma vo­vedie do ohradeného mes­ta? Kto ma sprevodí až do Edoma?
12 Či nie si to ty, ó, Bože, ktorý si nás bol za­vr­hol a ne­vychádzal si, Bože, s našimi voj­skami?!
13 Udeľ nám po­moci a vy­trh­ni od ne­priateľa, lebo je márna po­moc človeka.
14 V Bohu do­kážeme hr­din­skú silu, a on pošliape našich protiv­níkov, k­torí nás sužujú.

RoháčekŽalmy60