RoháčekŽalmy12

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nápev: Ôs­ma. .. Žalm Dávidov.
2 Za­chráň, ó, Hos­podine, lebo je koniec bohaboj­nému; vy­miz­li ver­ní zpomedzi synov človeka.
3 Már­nosť hovoria každý so svojím blížnym; majú lichotné rty; hovoria dvoj­itým srd­com.
4 Ó, bárs by vy­korenil Hos­podin každé rty lichot­né i každý jazyk, ktorý hovorí veľké veci pyšné.
5 Lebo hovoria: Pre­môžeme svojím jazykom; máme so sebou svoje rty; ktože je naším pánom?
6 Pre útisk bied­nych, pre vzdychanie chudob­ných teraz povstanem, hovorí Hos­podin; za­chránim toho, na koho bez­božník pyšne fúka.
7 Slová Hos­podinove čisté slová, sú jako striebro, pre­pálené v topičs­kom kot­le z hliny, prečis­tené sedem ráz.
8 Ty, Hos­podine, ich os­trežieš; za­chováš ho od tohoto po­kolenia až na veky.
9 Všade vôkol ob­chádzajú bez­božníci, hneď ako sa dvíha nešľachet­nosť synov človeka.

RoháčekŽalmy12