RoháčekŽalmy19

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov.
2 Nebesia rozp­rávajú slávu sil­ného Boha, a dielo jeho rúk oznamuje ob­loha.
3 Deň dňu hovorí slovo, a noc noci po­vedá známosť.
4 Nieto reči ani nieto slov, aby nebolo čuť ich hlasu.
5 Ich správa vy­šla na celú zem a ich mluva na koniec okruhu sveta. Sl­n­cu po­stavil na nich stán.
6 A ono vy­chádza jako ženích zpod svoj­ho bal­dachína; raduje sa jako hr­dina majúc bežať ces­tou.
7 Od jed­ného konca nebies je jeho východ a na ich d­ruhom konci jeho západ, a nieto ničoho, čo by sa moh­lo ukryť pred jeho horúčosťou.
8 Zákon Hos­podinov je do­konalý, občer­stvujúci dušu; svedoc­tvo Hos­podinovo ver­né, ktoré robí pros­tého múd­rym.
9 Ustanovenia Hos­podinove sú priame, ob­veseľujúce srd­ce; pri­kázanie Hos­podinovo je čis­té, os­vecujúce oči.
10 Bázeň Hos­podinova je čis­tá a stojí na veky; súdy Hos­podinove sú prav­da, a všet­ky, koľko ich je, sú spraved­livé.
11 Žiadúc­nejšie sú nad zlato a nad množs­tvo rýdzeho zlata; sladšie sú ako med, a ako med, tečúci z plás­tov.
12 Aj tvoj služob­ník je os­vecovaný nimi, a v ich za­chovávaní je veliká od­plata.
13 Lež kto porozumie po­blúdeniam? A pre­to i od taj­ných ma očis­ti.
14 Aj od spup­ných zdrž svoj­ho služob­níka, aby ne­panovaly nado mnou; vtedy budem do­konalý a očis­tený od veľkého pre­vinenia.
15 Nech sú príjem­né slová mojich úst a to, čo mys­lí moje srd­ce, pred tebou, Hos­podine, moja skalo a môj vy­kupiteľu!

RoháčekŽalmy19