RoháčekŽalmy17

Žalmy

1 Mod­lit­ba Dávidova. Počuj, Hos­podine, spraved­livosť! Po­zoruj, prosím, moje volanie! Na­kloň svoje uši k mojej mod­lit­be, k­torej nehovorím falošnými rtami.
2 Môj súd nech vy­j­de zp­red tvojej tvári; nech hľadia tvoje oči na úp­rim­nosť.
3 Zkúsil si moje srd­ce; navštívil si vnoci; zkúsil si ma ohňom, ako zkúšajú zlato, a nenašiel si viny. Keď som roz­mýšľal, ne­prek­ročily moje ús­ta.
4 Čo do skut­kov človeka, riadil som sa slovom tvojich rtov; ja som sa vy­stríhal ciest ukrut­níka.
5 Drž moje kroky na svojich ces­tách, aby sa ne­uchýlily moje nohy.
6 Ja volám na teba, lebo viem, že ma vy­slyšíš, ó, sil­ný Bože! Na­kloň mi svoje ucho a počuj moju reč!
7 Pre­ukáž svoju pred­iv­nú milosť, ty, ktorý za­chraňuješ tých, ktorí sa utiekajú k tebe, zach­raňuješ svojou pravicou od tých, ktorí po­vs­távajú p­roti nim.
8 Os­tríhaj ma jako zrenicu oka; ukry ma v tôni svojich krýdel
9 pred bez­božnými, ktorí ma hubia, p­red mojimi smr­teľnými ne­priateľmi, k­torí ma ob­kľučujú.
10 Za­vreli svoje ­srd­ce tukom; svojimi ús­ty hovoria pyšne.
11 Teraz ob­kružujú naše kroky; ob­rátili na nás svoje oči, aby nás porazili na zem.
12 Každý z nich je podob­ný ľvovi, ktorý práh­ne, aby roz­tr­hal, a ľvíčaťu, ktoré sedí v ú­kryte čihajúc.
13 Po­vs­taň, ó, Hos­podine, predídi ho; zo­hni ho; vy­trh­ni moju dušu z moci bezbožníka svojím mečom,
14 od z­lých mužov tvoja ruka, Hos­podine, od mužov tohoto sveta, k­torí majú svoj podiel v tom­to živote, a ktorých brucho na­plňuješ zo svojich zásobár­ní; na­sýtia sa aj ich synovia, a svoj zbytok zanechajú svojim ne­mluvňatám.
15 Ale ja chcem v spraved­livos­ti hľadieť na tvoju tvár a nasýtiť sa, keď sa pre­budím, tvojím ob­razom.

RoháčekŽalmy17