RoháčekŽalmy98

Žalmy

1 Žalm. Spievaj­te Hos­podinovi novú pieseň, lebo učinil divy. Po­moh­la mu jeho pravica a rameno jeho svätos­ti.
2 Hos­podin oznámil svoje spasenie; od­kryl svoju spraved­livosť pred očami národov.
3 Pamätá na svoju milosť a na svoju prav­du, domu Iz­raelov­mu. Všet­ky končiny zeme uvidia spasenie nášho Boha.
4 Po­krikuj­te Hos­podinovi s radosťou celá zem! Volaj­te hlasite, plesaj­te a spievaj­te žal­my!
5 Spievaj­te Hos­podinovi žal­my pri citare, pri citare, a nech sa počuje hlas chválo­spevu!
6 Ch­váľte ho na trúby a zvukom sur­mity! Po­krikuj­te radost­ne pred Kráľom Hos­podinom!
7 Nech hučí more a jeho náp­lň, okruh sveta aj obyvatelia, k­torí bývajú na ňom.
8 Rieky nech od rados­ti tlieskajú rukami, spolu nech plesajú i vrchy,
9 pred Hos­podinom, lebo ide súdiť zem; bude súdiť okruh sveta v spraved­livos­ti a národy podľa ­spraved­livého práva.

RoháčekŽalmy98