RoháčekŽalmy70

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov. Pri­pomínať.
2 Bože, pos­pieš ma vy­trh­núť, Hos­podine, ponáhľaj sa mi na po­moc!
3 Nech sa han­bia a rumenejú tí, ktorí hľadajú moju dušu! Nech uhnú zpät a stydia sa tí, ktorí chcú moje zlé.
4 Nech sa ob­rátia zpät pre svoju han­bu tí, ktorí vo zlom hovoria: Aha, aha!
5 Nech sa veselia a radujú v tebe všet­ci, ktorí ťa hľadajú, a tí, ktorí milujú tvoje spasenie, nech vždyc­ky hovoria: Nech je velebený Bôh!
6 Ale ja som bied­ny a chudob­ný; Bože, ponáhľaj sa ku mne! Mojou po­mocou a mojím vy­sloboditeľom si ty! Hos­podine, ne­od­kladaj!

RoháčekŽalmy70