RoháčekŽalmy55

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na neginót. Vy­učujúci žalm Dávidov.
2 Počuj, ó, Bože, moju mod­lit­bu a ne­skrývaj sa pred mojou po­kor­nou pros­bou.
3 Po­zoruj na mňa a ohlás sa mi, lebo chodím sem-ta vo svojom úpení a vzdychám
4 pre krik ne­priateľa, pre ú­tlak bez­božníka, pre­tože ma za­hr­nujú ne­právosťou a vo vzteku útočia na mňa.
5 Moje srd­ce sa chveje vo mne, a strachy smr­ti pri­pad­ly na mňa;
6 Bázeň prišla na mňa a taký strach, že sa trasiem, a hrôza ma po­kryla.
7 A po­vedal som: Ó, keby som mal krýd­la jako holubica! Zaletel by som ďaleko a býval by som na pokoji.
8 Hľa, ďaleko by som ušiel a bol by som na pus­tine. Sélah.
9 Ponáhľal by som sa utiecť pred víc­hrom, pred búr­kou.
10 Za­hub, ó, Pane, zmiat­ni ich jazyk, lebo som videl násilie a rozb­roj v mes­te.
11 Vod­ne i vnoci chodia okolo neho na jeho múroch, a vnút­ri v ňom je neprávosť a trápenie.
12 Zkaza je v ňom, a útisk a lesť ne­u­stupuje z jeho ulice.
13 Lebo ma ne­potupuje nejaký nepriateľ, lebo to by som zniesol, ani sa ne­po­z­dvihol proti mne niek­torý môj nenávist­ník, lebo by som sa bol skryl pred ním,
14 ale ty, bied­ny človeče, rov­ný mne samému, môj druh a môj známy,
15 s ktorým sme sa mile spolu radievali, do domu Božieho sme chodievali v rušnom zástupe.
16 Nech uderí na nich sm­rť, čo sa nenazdajú, aby živí sos­túpili do pek­la, pre­tože je všelijaká nešľachet­nosť v ich príbyt­ku, v ich srd­ci.
17 Ale ja volám na Boha, a Hos­podin ma za­chráni.
18 Večer i ráno i na polud­nie sa budem úpen­livo mod­liť a po­kor­ne a nás­toj­ne volať, a vy­slyší môj hlas.
19 Vy­kúpi moju dušu, aby bola v po­koji, a za­chráni ju pred útokom, namiereným proti mne, lebo vo väčšine so mnou.
20 Počuje sil­ný Bôh a poníži ich, ten, ktorý tróni od pradáv­na, sélah, pre­tože niet u nich zmeny, a neboja sa Boha.
21 Vy­strel svoje ruky na tých, ktorí s ním žili v po­koji; zrušil svoju sm­luvu.
22 Hlad­ká bola smotana jeho úst, a jeho srd­ce bolo hotové k útoku; slová boly jemnejšie nad olej, a v skut­ku boly jako vytasené meče.
23 Uvrh­ni na Hos­podina svoje bremä, a on ťa bude opat­rovať. Nedopus­tí na veky, aby sa po­hnul spraved­livý.
24 Ale ty, Bože, spôsobíš to, aby sos­túpili do jamy zkazy, kr­vaví ľudia a ľs­tiví, ktorí nedožijú polo­vice svojich dní; ale ja sa budem nadejať na teba.

RoháčekŽalmy55