RoháčekŽalmy132

Žalmy

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Hos­podine, pamätaj na Dávida, na všet­ko jeho trápenie,
2 ktorý pri­sahal Hos­podinovi, dal Všemohúcemu Jakobov­mu sľub:
3 Ne­voj­dem do stánu svoj­ho domu; ne­vyj­dem na po­steľ svoj­ho ležišťa;
4 is­tot­ne nedám usnúť svojim očiam ani zdriemnuť svojim víčkam,
5 do­kiaľ nenaj­dem Hos­podinovi mies­ta, príbyt­ku Všemohúcemu Jakobov­mu!
6 Hľa, počuli sme o ňom v Ef­rate; našli sme ho na poliach Jaara.
7 Voj­dime do jeho príbyt­kov; klaňaj­me sa pod­nožiu jeho nôh!
8 Po­vs­taň Hos­podine, a idi na mies­to svoj­ho od­počinutia, ty i truh­la tvojej sily.
9 Tvoji kňazi nech ob­lečú spraved­livosť, a tvoji svätí nech plesajú!
10 Pre Dávida, svoj­ho služob­níka, ne­od­vráť tvári svoj­ho po­mazaného!
11 Hos­podin pri­sahal Dávidovi a vravel pravdu, od ktorej sa ne­vráti: Z plodu tvoj­ho života po­sadím ti na t­voj trón.
12 Ak budú tvoji synovia os­tríhať moju sm­luvu a moje svedoc­tvá, ktorým ich budem učiť, budú aj ich synovia sedieť na tvojom tróne až na veky.
13 Lebo Hos­podin si vy­volil Si­on, si žiada za svoj príbytok, ako povedal:
14 Toto bude miestom môj­ho od­počinutia až na veky; tu budem bývať, lebo oň si žiadam.
15 Jeho po­travu is­tot­ne a hoj­ne požehnám; jeho chudob­ných na­sýtim chlebom;
16 jeho kňazov ob­lečiem v spasenie, a jeho svätí budú a is­tot­ne budú plesať.
17 Tam dám vy­rásť rohu Dávidov­mu a pripravím svoj­mu po­mazanému sviecu.
18 Jeho ne­priateľov odejem han­bou, a nad ním bude kvit­núť jeho koruna.

RoháčekŽalmy132