RoháčekŽalmy25

Žalmy

1 Žalm Dávidov. Aleph. K tebe, ó, Hos­podine, po­z­dvihujem svoju dušu.
2 Beth. Môj Bože, na teba sa nadejem. Nech nie som za­han­bený! Nech ne­plesajú moji ne­priatelia nado mnou!
3 Gimel. A tak sa ani nebude han­biť ni­kto z tých, ktorí očakávajú na teba; han­biť sa budú tí, ktorí ne­ver­ne robia bez príčiny.
4 Daleth. Daj mi znať, ó, Hos­podine, svoje ces­ty; vy­uč ma svojim stez­kám!
5 . Daj, aby som chodil v tvojej prav­de, Vav. a vy­uč ma; lebo ty si Bôh môj­ho spasenia; na teba očakávam každý deň.
6 Zajin. Pamätaj na svoje m­nohé milosrdenstvo, Hos­podine, a na svoju m­nohú milosť, lebo sú od veku.
7 Cheth. Neráč pamätať na hriechy mojej mlados­ti a na moje pre­stúpenia! Pamätaj ty na mňa podľa svojej milos­ti, pre svoju dob­rotu, ó, Hos­podine!
8 Teth. Dob­rý a priamy je Hos­podin, pre­to vy­učuje hriešnikov p­ravej ceste.
9 Jod. Činí to, aby po­kor­ní chodili v súde, a vy­učuje po­kor­ných svojej ces­te.
10 Kaf. Všet­ky stez­ky Hos­podinove sú milosťou a prav­dou tým, ktorí os­tríhajú jeho sm­luvu a jeho svedoc­tvá.
11 Lamed. Pre svoje meno, Hos­podine, od­pus­ti moju ne­právosť, lebo je veľká. -
12 Mem. Ktorý a jaký je to človek, ktorý sa bojí Hos­podina? Toho vy­učuje ces­te, k­torú má vy­voliť
13 Nun. Jeho duša bude pre­bývať v dob­rom, a jeho semä obd­rží dedične zem.
14 Samech. Tajom­stvo Hos­podinovo je známe tým, ktorí sa ho boja, a jeho sm­luva je nato, aby im ju dal vedieť.
15 Ajin. Moje oči hľadia vždycky k Hos­podinovi, lebo on vy­vodí moje nohy zo siete.
16 . Po­hliad­ni na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a strápený.
17 Tsadé. Rozm­nožily sa súženia môj­ho srd­ca; vy­veď ma z mojich úz­kos­tí.
18 Réš. Vidz moju biedu a moje trápenie a od­pusť všet­ky moje hriechy.
19 Vidz mojich ne­priateľov, lebo ich je mnoho, a nenávidia ma ukrut­nou nenávisťou.
20 Šin. Os­tríhaj moju dušu a vy­trh­ni ma, aby som sa nehan­bil, lebo sa k tebe utiekam.
21 Thav. Nech ma os­tríhajú bez­úhon­nosť a priamosť, lebo očakávam na teba.
22 Vy­kúp, ó, Bože, Iz­raela zo všet­kých jeho súžení.

RoháčekŽalmy25