RoháčekŽalmy90

Žalmy

1 Mod­lit­ba Mojžiša, muža Božieho. Pane, ty si nám bol príbyt­kom z po­kolenia na po­kolenie.
2 Prv ako boly splodené vr­chy, a prv ako si roditeľs­ky sfor­moval zem a okruh sveta, od veku na vek si ty sil­ný Bôh!
3 Pôsobíš to, aby sa ­smr­teľný človek bied­ny navrátil až do prachu, a hovoríš: Na­vráťte sa, synovia človeka!
4 Lebo tisíc rokov je v tvojich očiach ako včerajší deň, keď po­minul, a jako stráž vnoci.
5 Splavuješ ich ako po­vodeň; sú jako sen; za rána jako tráva, k­torá mizne.
6 Toho is­tého rána, k­torého kvitne, sa mení; večer ju zo­tnú, a uschne.
7 Lebo hynie od tvoj­ho hnevu a sme predesení tvojou prch­livosťou.
8 Položil si naše ne­právos­ti pred seba, naše taj­nos­ti do svet­la svojej tvári.
9 Lebo všet­ky naše dni idú ta pre tvoj búr­livý hnev; končíme svoje roky jako reč.
10 Dní našich rokov je v tom sedem­desiat rokov, a keď je nie­kto silnejšieho prirodzenia, ­tr­vá osemdesiat rokov, a to ich najlepšie, na čo býva človek hrdý, je únavná práca a már­nosť; lebo sa rých­le po­minie, a my ta zaletíme.
11 Ale kto zná silu tvoj­ho hnevu, a že jaká je tvoja bázeň, taký je aj tvoj búr­livý hnev?
12 Na­uč nás tak počítať naše dni, aby sme uvodili múd­rosť do srd­ca.
13 Na­vráť sa, Hos­podine! Až do­kedy? - A zľutuj sa nad svojimi služob­ník­mi!
14 Na­sýť nás h­neď ráno svojou milosťou, a budeme plesať a radovať sa po všet­ky svoje dni.
15 Ob­veseľ nás podľa dní, v ktorých si nás trápil, podľa rokov, v ktorých sme videli zlé.
16 Nech sa vidí pri tvojich služob­níkoch tvoje dielo a tvoja sláva nad ich syn­mi!
17 Nech je ľúbez­nosť Pána, našeho Boha, nad na­mi, a upev­ni dielo našich rúk u nás! Prosíme, upev­ni dielo našich rúk!

RoháčekŽalmy90