RoháčekŽalmy97

Žalmy

1 Hos­podin kraľuje! Nech plesá zem! Nech sa radujú tie mnohé os­trovy!
2 Ob­lak a mrákava je vôkol neho; spraved­livosť a súd po­staťou jeho trónu.
3 Oheň ide pred ním a vôkol páli jeho protiv­níkov.
4 Jeho bles­ky os­vecujú okruh sveta; vidí to zem a trasie sa.
5 Vr­chy sa rozp­lývajú ako vosk pred Hos­podinom, pred Pánom celej zeme.
6 Nebesia oznamujú jeho spraved­livosť, a všet­ky národy uvidia jeho slávu.
7 Nech sa han­bia všet­ci, ktorí slúžia rytine, ktorí sa chlúbia mod­lami! Klaňaj­te sa mu, všet­ci bohovia!
8 Počuje to Sion a bude sa radovať, a budú plesať dcéry Jud­ska, pre tvoje súdy, Hos­podine!
9 Lebo ty, Hos­podine, si ten Naj­vyšší nad celou zemou; veľmi si vy­výšený nad všet­kých bohov.
10 Vy, ktorí milujete Hos­podina, maj­te v nenávis­ti to, čo je zlé! On ostríha duše svojich svätých; vy­tr­huje ich z ruky bez­božníkov.
11 Svet­lo sa seje spraved­livému a radosť tým, ktorí úprimného srd­ca.
12 Raduj­te sa, spraved­liví, v Hos­podinovi a oslavuj­te pamiat­ku jeho svätos­ti!

RoháčekŽalmy97