RoháčekŽalmy43

Žalmy

1 Súď ma, ó, Bože, a roz­rieš moju pru! Vy­sloboď ma od ne­milo­sr­d­ného národa, od človeka, ľs­tivého a ne­pravého!
2 Lebo ty si Bôh mojej sily. Prečo si ma od­vr­hol? Prečo musím chodiť smut­ný pre útisk ne­priateľa?
3 Sošli svoje svet­lo a svoju prav­du, to nech ma vedie a dovedie na vrch tvojej svätos­ti a do tvojich príbyt­kov,
4 aby som pri­stúpil k ol­táru Božiemu, k sil­nému Bohu rados­ti, môj­ho plesania, a budem ťa chváliť na har­fe, ó, Bože, môj Bože!
5 Prečo si smut­ná, moja duša, a prečo sa ne­pokojíš vo mne? Čakaj na Boha, lebo ho ešte budem chváliť, rôz­ne spasenie svojej tvári a svoj­ho Boha.

RoháčekŽalmy43