RoháčekŽalmy5

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nechilót, dutý to nás­troj hudobný. Žalm Dávidov.
2 Hos­podine, počuj moje slová, roz­umej tomu, čo hovorím v tichej po­kore.
3 Po­zoruj na hlas môj­ho po­kor­ného volania, môj Kráľu a môj Bože, lebo sa tebe mod­lím.
4 Hos­podine, ráno počuj môj hlas; ráno ti pred­ložím s­voju vec a budem po­zorovať.
5 Lebo ty nie si Bohom, ktorý by mal záľubu v bez­božnos­ti; nebude s tebou bývať zlý.
6 Bláz­ni ne­ob­stoja pred tvojimi očima; nenávidíš všet­kých, ktorí robia ne­právosť.
7 Za­hubíš tých, ktorí hovoria lož. Človek krvi a ľs­ti sa ošk­liví Hos­podinovi.
8 Ale ja v množs­tve tvojej milos­ti voj­dem do tvoj­ho domu a budem sa klaňať, ob­rátený k chrámu tvojej svätos­ti, v tvojej báz­ni.
9 Hos­podine, voď ma vo svojej spraved­livos­ti pre tých, ktorí ma strežú. Urov­naj predo mnou svoju ces­tu.
10 Lebo niet stáleho v jeho ús­tach. Ich nút­ro je zývajúca priepasť, ich hrd­lo ot­vorený hrob, a jazykom lichotia.
11 Uvaľ na nich, ó, Bože, ich vinu! Nech pad­nú od svojich rád; zažeň ich pre množs­tvo ich pre­stúpení, lebo sa ti protivia.
12 A nech sa radujú všet­ci, ktorí sa utiekajú k tebe; nech plesajú na veky, a ochraňuj ich, a nech sa veselia v tebe tí, ktorí milujú tvoje meno.
13 Lebo ty požeh­náš spraved­livého, ó, Hos­podine, ľúbosťou ho ob­jímeš ako štítom.

RoháčekŽalmy5