RoháčekŽalmy64

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov.
2 Počuj, ó, Bože, môj hlas, keď po­kor­ne volám! Os­tríhaj môj život pred strachom ne­priateľa.
3 Skry ma pred taj­nou radou zlost­níkov, pred vzbúrou tých, ktorí páchajú ne­právosť,
4 ktorí na­os­trili svoj jazyk ako meč; na­mierili svoju strelu, hor­ké slovo,
5 aby z ú­krytov strieľali do ne­vin­ného; strelia náh­le do neho tak, čo sa nenaz­dá, a neboja sa.
6 Upevňujú sa v zlej veci; rozp­rávajú, že v­raj ukryť a nad­staviť osídla a hovoria, že veď kto ich vidí?!
7 Vy­hľadávajú nešľachet­nos­ti. Bude nám koniec, keď bude plán vy­mys­lený. A vnút­ro človeka a srd­ce je hlboké!
8 Ale strelí do nich Bôh; p­rebod­ne ich strela, tak čo sa nenaz­dajú a budú porazení.
9 A spôsobia to, že ich jazyk do­pad­ne na nich na samých tak, že zdesení budú krútiť hlavou všet­ci, ktorí budú hľadieť na nich.
10 A budú sa báť všet­ci ľudia a budú zves­tovať skutok Boží a porozumejúc jeho dielu zmúd­rejú.
11 Spraved­livý sa bude radovať v Hos­podinovi a utečie sa k ne­mu, a chváliť sa ním budú všet­ci, ktorí sú priameho srd­ca.

RoháčekŽalmy64