RoháčekŽalmy128

Žalmy

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Blaho­slavený každý, kto sa bojí Hos­podina, kto chodí po jeho ces­tách.
2 Is­tot­ne budeš jesť prácu svojich rúk, budeš blaho­slavený, a dob­re ti bude.
3 Tvoja žena bude jako plod­ný vinič vo vnút­ri tvoj­ho domu, tvoji synovia ako mladist­vé olivy vôkol tvoj­ho stola.
4 Hľa, tak bude požeh­naný muž, ktorý sa bojí Hos­podina.
5 Nech ťa požeh­ná Hos­podin zo Si­ona, a vidz dob­ré veci Jeruzalema po všet­ky dni svoj­ho života!
6 A vidz synov svojich synov! Po­koj na Iz­raela!

RoháčekŽalmy128