RoháčekŽalmy54

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na neginót. Vy­učujúci žalm Dávidov.
2 Z času, keď prišli Zifej­ci a po­vedali Sau­lovi: Hľa, či sa ne­skrýva Dávid u nás?
3 Bože, za­chráň ma pre svoje meno a súď ma vo svojej veľkej sile.
4 Bože, počuj moju mod­lit­bu a na­kloň svoje ucho ku slovám mojich úst;
5 lebo cudzin­ci po­vs­tali proti mne, a ukrut­níci hľadajú moju dušu; ne­pred­stavili si Boha pred seba. Sélah.
6 Hľa, Bôh je mojím spomoc­níkom; Pán je medzi tými, ktorí podopierajú moju dušu.
7 Od­platí zlé mojim nepriateľom, ktorí špehujú po mne. Vy­plieň ich vo svojej prav­de, Pane!
8 Budem ti dob­rovoľne obetovať. Oslavovať budem tvoje meno, Hos­podine, lebo je dob­ré.
9 Lebo si ma vy­tr­hol z každého súženia, a moje oko videlo pom­stu na mojich ne­priateľoch.

RoháčekŽalmy54