RoháčekŽalmy136

Žalmy

1 Oslavuj­te, Hos­podina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky.
2 Oslavuj­te Boha bohov, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky.
3 Oslavuj­te Pána pánov, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
4 toho, ktorý sám jediný činí veľké divy, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
5 ktorý múd­re učinil nebesia, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
6 ktorý roz­tiahol zem na vodách, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
7 ktorý učinil veľké svet­lá, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
8 sl­n­ce, aby panovalo vod­ne, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
9 mesiac a hviez­dy, aby panovaly vnoci, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
10 ktorý zbil Egypt v ich pr­vorodených, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
11 a vy­viedol Iz­raela z ich stredu, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
12 sil­nou rukou a vy­stretým ramenom, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
13 ktorý roz­delil Čer­vené more na diely, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
14 a pre­viedol Iz­raela jeho stredom, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
15 a striasol fara­ona i jeho voj­sko do Čer­veného mora, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
16 ktorý viedol svoj ľud po púšti, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
17 ktorý zbil veľkých kráľov, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
18 a po­bil sláv­nych kráľov, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
19 Síchona, amorej­ského kráľa, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
20 Óga, bázan­ského kráľa, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
21 a dal ich zem za dedičs­tvo, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
22 za dedičs­tvo Iz­raelovi, svoj­mu služob­níkovi, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
23 ktorý pamätá na nás v našej poníženos­ti, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
24 a vy­tr­hol nás z moci našich protiv­níkov, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
25 ktorý dáva po­krm každému telu, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky.
26 Oslavuj­te sil­ného Boha nebies, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky.

RoháčekŽalmy136