RoháčekŽalmy145

Žalmy

1 Chvála Dávidova. Vy­vyšovať ťa budem, môj Bože, Kráľu, a budem dob­rorečiť tvoj­mu menu na večné veky.
2 Každého dňa ti budem dob­rorečiť a budem chváliť tvoje meno na večné veky.
3 Veľký je Hospodin a veľmi chválený, a jeho veľkosť je ne­vys­ti­hnuteľná.
4 Po­kolenie vy­chvaľovať bude po­koleniu tvoje skut­ky, a budú zves­tovať tvoju mnohú silu hr­din­skú.
5 O nád­here slávy tvoj­ho veličen­stva a o tvojich pred­iv­ných veciach budem vravieť.
6 Nech hovoria o sile tvojich strašných zá­zrakov, a ja budem rozp­rávať tvoju veľkosť.
7 Roz­hlasovať bude pamäť tvojej veľkej dob­roty a budú plesať nad tvojou spraved­livosťou.
8 Milos­tivý a ľútos­tivý je Hospodin, dlho zhovievajúci a veľkej milos­ti.
9 Hos­podin je dobrý všet­kým a jeho zľutovania nado všet­ky jeho skut­ky.
10 Oslavovať ťa budú, Hos­podine, všet­ky tvoje skut­ky, a tvoji svätí budú ti dob­rorečiť.
11 Vravieť budú o sláve tvoj­ho kráľov­stva a hovoriť o tvojej hr­din­skej sile.
12 To všet­ko nato, aby oznámili synom človeka jeho hr­din­skú silu a slávu nád­hery jeho kráľov­stva.
13 Tvoje kráľov­stvo je kráľovstvom všet­kých vekov a tvoje panovanie nad jed­ným každým po­kolením.
14 Hos­podin podopiera všet­kých padajúcich a narov­náva všet­kých zo­hnutých.
15 Oči všet­kých hľadia v nádej k tebe, a ty im dávaš ich po­krm na jeho čas.
16 Ot­váraš svoju ruku a na­sycuješ každý živočuch s­vojou dobrotivosťou.
17 Hos­podin je spravedlivý vo všet­kých svojich ces­tách a svätý vo všet­kých svojich skut­koch.
18 Hos­podin je blízky všet­kým, ktorí ho vzývajú, všet­kým, ktorí ho vzývajú v prav­de.
19 Činí vôľu tých, ktorí sa ho boja, čuje ich krik a po­máha im.
20 Hos­podin os­tríha všet­kých, ktorí ho milujú, ale za­hladí všet­kých bez­božníkov.
21 Moje ús­ta budú hovoriť chválu Hos­podinovu, a každé telo bude dob­rorečiť menu jeho svätos­ti na večné veky.

RoháčekŽalmy145