RoháčekŽalmy14

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov. Blázon hovorí vo svojom srd­ci: Niet Boha. - Porušení sú a páchajú ohav­ný skutok. Neni toho, kto by činil dob­ré.
2 Hos­podin po­zrel z nebies na synov človeka, aby videl, či je niek­to medzi nimi rozumný, hľadajúci Boha.
3 Všet­ci do­ved­na sa od­vrátili: zkazení sú. Neni toho, kto by činil dob­ré, neni ani jed­ného.
4 Či toho ne­vedia všet­ci činitelia ne­právos­ti, ktorí zjedajú môj ľud, ako jedia chlieb, a na Hos­podina ne­volajú?
5 Tam sa raz budú náram­ne desiť; lebo Hos­podin je v po­kolení spraved­livého.
6 Radu bied­neho za­han­bujete, lebo Hos­podin je jeho útočišťom.
7 Ó, aby bolo dané spasenie Iz­raelovi so Si­ona! Keď na­vráti Hos­podin zajatých svoj­ho ľudu, plesať bude Jakob, radovať sa bude Iz­rael.

RoháčekŽalmy14