RoháčekŽalmy148

Žalmy

1 Hal­lelujah! Chváľte Hos­podina z nebies! Chváľte ho na výsos­tiach!
2 Chváľte ho, všet­ci jeho an­jeli; chváľte ho, všet­ky jeho zá­stupy!
3 Chváľte ho, sl­n­ce a mesiac! Chváľte ho, všet­ky hviez­dy svet­la!
4 Chváľte ho, nebesia nebies i vody, ktoré s­te zhora nebies!
5 Nech chvália meno Hos­podinovo, lebo on roz­kázal, a boly stvorené,
6 a po­stavil ich navždy, na veky; vydal zákon, a nik­toré neprekročí!
7 Chváľte Hos­podina, vy zo zeme, veľryby a všet­ky priepas­ti,
8 oheň a hrád, sneh i para, búr­livý vietor, ktorý vy­konáva jeho slovo,
9 vr­chy a všet­ky brehy, ovoc­né stromy a všet­ky ced­ry,
10 divá zver a všet­ky hovädá, plazy a ok­rýd­lené vtác­tvo,
11 kráľovia zeme a všet­ky národy, kniežatá a všet­ci sud­covia zeme,
12 mláden­ci i pan­ny, star­ci s deťmi.
13 Nech chvália meno Hos­podinovo, lebo jeho meno samo je vyvýšené, jeho veličen­stvo nad zemou i nad nebesami.
14 A vy­výšil roh svoj­ho ľudu, chválu všet­kých svojich svätých, synov Iz­raelových, ľud, blíz­ky jemu. Hal­lelujah!

RoháčekŽalmy148