RoháčekŽalmy24

Žalmy

1 Žalm Dávidov. Hos­podinova je zem i jej náp­lň, okruh zeme i tí, ktorí bývajú na ňom;
2 lebo on ho založil na moriach a po­stavil ho na riekach tak, aby stál.
3 Kto vy­stúpi na vrch Hos­podinov, a kto bude stáť na mies­te jeho svätos­ti?
4 Ten, kto je ne­vin­ných rúk a čis­tého srd­ca, kto ne­po­vzniesol svojej duše k már­nos­ti a ne­prisahal falošne.
5 Ten si odnesie požeh­nanie od Hos­podina a spraved­livosť od Boha svoj­ho spasenia.
6 To je po­kolenie tých, ktorí sa pýtajú po ňom, pokolenie hľadajúcich tvoju tvár, Bože Jakobov. Sélah.
7 Po­z­dvih­nite, brány, svoje hlavy! Po­z­dvih­nite sa, vráta večnos­ti, a voj­de Kráľ slávy.
8 Kto je to ten Kráľ slávy? Hos­podin, pre­veliký v sile a hr­dina, Hos­podin, vojen­ný hr­dina.
9 Po­z­dvih­nite, brány, svoje hlavy a po­z­dvih­nite ich, vráta večnos­ti, a voj­de Kráľ slávy!
10 A ktože je to ten Kráľ slávy? Hos­podin Zá­stupov, on je Kráľom slávy. Sélah.

RoháčekŽalmy24