RoháčekŽalmy30

Žalmy

1 Žalm. Pieseň pri po­sviac­ke domu Dávidov­ho.
2 Vy­vyšovať ťa budem, Hos­podine, že si ma vy­tiahol z hl­bín a nedal si mojim ne­priateľom, aby sa radovali nado mnou.
3 Hos­podine, môj Bože, po­kor­ne som volal na teba, a uzdravil si ma.
4 Hos­podine, vy­viedol si moju dušu z ríše smr­ti, oživil si ma a vy­chvátil zpomedzi tých, ktorí so­stupujú do jamy.
5 Spievaj­te Hos­podinovi žal­my, jeho svätí, a oslavuj­te pamiat­ku jeho svätos­ti!
6 Lebo na chvíľu ­tr­vá vo svojom hneve, dať život vo svojej záľube. Večer ponocuje plač, a ráno už má plesanie.
7 Ale ja som bol po­vedal vo svojej bez­starost­nos­ti: Ne­poh­nem sa na veky.
8 Hos­podine, vo svojej ľúbos­ti si po­stavil môj­mu vr­chu silu; keď si ukryl svoju tvár, bol som predesený.
9 Na teba, Hos­podine, som volal; Pána som prosil o zľutovanie hovoriac:
10 Aký zisk budeš mať z mojej krvi a z toho, keď sos­túpim do jamy? Či ťa bude oslavovať prach? Či bude zves­tovať tvoju prav­du?
11 Počuj, ó, Hos­podine, a zmiluj sa nado mnou! Hos­podine, buď mi po­moc­níkom!
12 Ob­rátil si mi môj zár­mutok v plesanie. Roz­viazal si mi a dal složiť moje s­mútočné vrece a opásal si ma radosťou,
13 na­to, aby ti spievali žal­my na slávu a ne­mlčali! Hos­podine, môj Bože, na veky ťa budem oslavovať.

RoháčekŽalmy30