RoháčekŽalmy103

Žalmy

1 Žalm Dávidov. Dob­roreč, moja duša, Hos­podinovi, a všet­ky moje vnútor­nos­ti menu jeho svätos­ti!
2 Dob­roreč, moja duša, Hos­podinovi, a nezabud­ni ni­ktorého zo všet­kých jeho dob­ro­dení,
3 ktorý ti od­púšťa všet­ky tvoje ne­právos­ti, ktorý uzdravuje všet­ky tvoje ne­moci,
4 ktorý vy­slobodzuje tvoj život od záhuby, ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním,
5 ktorý sýti tvoje ús­ta dob­rým, takže sa ob­novuje tvoja mladosť ako orol.
6 Hos­podin činí to, čo je spravedlivé, a súdy všet­kým utláčaným.
7 Dal znať Mojžišovi svoje ces­ty, synom Iz­raelovým svoje skut­ky.
8 Ľútos­tivý a milo­sr­d­ný je Hospodin, zhovievajúci a mnohej milos­ti.
9 Nebude večne žeh­rať ani nebude na veky držať hnev.
10 Nerobí nám podľa našich hriechov ani nám ne­odp­láca podľa našich ne­právos­tí.
11 Lebo jako vysoko nebesia nad zemou, tak veľká je jeho milosť nad tými, ktorí sa ho boja.
12 Ako je ďaleko východ od západu, tak ďaleko vzdialil od nás naše pre­stúpenia.
13 Ako sa zľutováva otec nad s­vojimi deťmi, tak sa zľutováva Hos­podin nad tými, ktorí sa ho boja;
14 lebo on zná, jaké sme my tvory, pamätá na to, že sme prach.
15 Človek je čo do svojich dní jako tráva; kvit­ne jako kvet na poli;
16 lebo len čo prejde po ňom vietor, už aj ho niet, a jeho mies­to ho viacej ne­poz­ná.
17 Ale milosť Hos­podinova ­tr­vá od vekov až na veky nad tými, ktorí sa ho boja, a jeho spraved­livosť det­ným deťom,
18 tým, ktorí os­tríhajú jeho sm­luvu a ktorí pamätajú na jeho ustanovenia, aby ich činili.
19 Hos­podin po­stavil svoj trón na nebesiach, a jeho kráľov­stvo panuje nad všet­kým.
20 Dob­rorečte Hos­podinovi, jeho an­jelia, sil­ní hr­dinovia, ktorí činíte jeho slovo, hotoví počuť hlas jeho slova.
21 Dob­rorečte Hos­podinovi, všet­ky jeho zá­stupy vojska, jeho svätos­lužob­níci, ktorí činíte jeho vôľu!
22 Dob­rorečte Hos­podinovi, všet­ky jeho skut­ky, na všet­kých mies­tach jeho pan­stva! Dob­roreč, moja duša, Hos­podinovi!

RoháčekŽalmy103