RoháčekŽalmy146

Žalmy

1 Hal­lelujah! Chváľ, moja duša, Hos­podina!
2 Chváliť budem Hos­podina, kým len žijem; spievať budem svoj­mu Bohu žal­my, do­kiaľ som.
3 Nenadej­te sa na kniežatá, na syna človeka, ktorý ne­má spasenia.
4 Vy­j­de jeho duch, na­vráti sa do svojej zeme; v ten is­tý deň za­hynuly jeho úmys­ly.
5 Blaho­slavený je ten, komu je sil­ný Bôh Jakobov na po­moc, jeho nádej na Hos­podina, jeho Boha,
6 ktorý učinil nebesia i zem, more i všet­ko, čo je v nich, ktorý os­tríha prav­du na veky,
7 ktorý činí súd utlačeným a dáva chlieb hlad­ným. Hos­podin oslobodzuje väzňov.
8 Hos­podin ot­vára oči slepých. Hos­podin narov­náva zo­hnutých. Hos­podin miluje spraved­livých.
9 Hos­podin os­tríha po­hos­tínov; po­máha sirote a vdove; ale ces­tu bez­božných pre­vracia.
10 Hos­podin kraľuje na veky, tvoj Bôh, Si­one, na po­kolenie a po­kolenie. Hal­lelujah!

RoháčekŽalmy146