RoháčekŽalmy140

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov.
2 Vy­trh­ni ma, Hos­podine, z moci zlého človeka; uchovaj ma od muža ukrut­nos­tí,
3 od tých, ktorí mys­lia zlé v srd­ci; každý deň vy­volávajú voj­ny.
4 Os­tria svoj jazyk ako had; vreteničí jed pod ich gam­bami. Sélah.
5 Os­tríhaj ma, Hos­podine, a za­chovaj od rúk bez­božníka! Uchovaj ma od muža ukrut­nos­tí, od tých, ktorí mys­lia vy­raziť moje kroky.
6 Pyšní mi ukryli osíd­lo i po­v­razy; roz­tiah­li sieť vedľa ces­ty; pred­ložili mi smečky. Sélah.
7 Po­vedal som Hos­podinovi: Ty si môj sil­ný Bôh. Počuj, Hos­podine, hlas mojich po­kor­ných prosieb.
8 Hos­podine, Pane, silo môj­ho spasenia, kryješ moju hlavu v deň zbrane.
9 Nedaj, Hos­podine, žiados­tí bez­božníka; nedaj vy­konať jeho zámer; po­výšili by sa. Sélah.
10 Ú­hr­nom čo do tých, ktorí ma ob­kľučujú, nech ich po­kryje trápenie ich rtov!
11 Nech sa shr­nie na nich žeravé uhlie; nech ich uvrh­ne Bôh do ohňa, do hl­bokých jam, aby ne­povs­tali.
12 Človek z­lého jazyka nebude stáť pev­ne v zemi; ukrut­ného človeka bude stíhať zlé jako lovec, aby padol.
13 Viem, že Hos­podin vy­koná pravotu bied­neho a súd chudob­ných.
14 No, spraved­liví budú is­tot­ne oslavovať tvoje meno, Hospodine, a priami budú bývať pred tvojou tvárou.

RoháčekŽalmy140