RoháčekŽalmy34

Žalmy

1 Dávidov, kde bol na po­hľad zmenil svoj roz­um pred Abimelechom, ktorý ho potom zahnal, a on išiel.
2 Aleph. Dob­rorečiť budem Hos­podinovi každého času. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ús­tach.
3 Beth. V Hos­podinovi sa bude chváliť moja duša, čo keď počujú po­kor­ní, budú sa radovať.
4 Gimel. Zvelebuj­te so mnou Hos­podina, a vy­vyšuj­me spoločne jeho meno!
5 Daleth. Hľadal som Hos­podina, a ohlásil sa mi a vy­tr­hol ma zo všet­kých mojich strachov.
6 . Hľadieť budú na neho a po­hr­nú sa, a ich tvár nebude rumenieť han­bou.
7 Zajin. A povedia: Ten­to bied­ny volal, a Hos­podin počul a vys­lobodil ho zo všet­kých jeho úz­kos­tí a zachránil.
8 Cheth. An­jel Hos­podinov táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja, a vy­tr­huje ich.
9 Teth. Okús­te a vidz­te, že dob­rý je Hos­podin; blaho­slavený muž, k­torý sa utieka k ne­mu.
10 Jod. Boj­te sa Hos­podina, vy jeho svätí, lebo tí, ktorí sa ho boja, ne­majú nedos­tat­ku.
11 Kaf. Mladí ľvi biedia a hladujú; ale tí, ktorí hľadajú Hos­podina, nebudú mať nedos­tat­ku ničoho dob­rého.
12 Lamed. Poďte, deti, počuj­te ma; budem vás vy­učovať báz­ni Hos­podinovej.
13 Mem. Kde ktorý je to človek, ktorý má rád život, miluje dni, aby videl dob­ré?
14 Nun. Strež svoj jazyk a zdŕžaj od zlého a svoje rty, aby nehovorily les­ti!
15 Samech. Od­stúp od zlého a čiň dob­ré; hľadaj po­koj a stíhaj ho!
16 Ajin. Oči Hos­podinove hľadia na spraved­livých, a jeho uši sú na­klonené k ich volaniu.
17 . Tvár Hos­podinova je ob­rátená proti tým, ktorí robia zlé, aby vy­ťal ich pamiat­ku zo zeme.
18 Tsadé. Keď volajú, Hos­podin počuje a vy­trh­ne ich zo všet­kých ich úz­kos­tí.
19 Kaf. Hos­podin je blízky tým, ktorí sú skrúšeného srd­ca, a tých, ktorí sú zdr­teného ducha, za­chráni.
20 Réš. Mnoho zlého p­richádza na spravedlivého; ale zo všet­kého toho vy­tr­huje Hos­podin.
21 Šin. Strežie všet­ky jeho kos­ti; ani jed­na z nich nebude zlámaná.
22 Tav. Bez­božníka usmr­tí jeho vlast­ná zlosť, a tí, ktorí nenávidia spraved­livého, ponesú vinu.
23 Hos­podin vy­kúpi dušu svojich služob­níkov, a ne­ponesú viny ni­ktorí z tých, ktorí sa utiekajú k ne­mu.

RoháčekŽalmy34