RoháčekŽalmy21

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov.
2 Hos­podine, v tvojej sile sa raduje kráľ a jako veľmi plesá v tvojom spasení!
3 Dal si mu žiadosť jeho srd­ca a ne­odop­rel si ani ne­ujal toho, čo si prialy jeho rty. Sélah.
4 Lebo mu pri­chádzaš vús­trety s požeh­naniami dob­rého; položil si na jeho hlavu korunu z rýdzeho zlata.
5 Žiadal od teba život; dal si mu; žiadal dlhosť dní, dal si mu večné veky.
6 Veľká je jeho sláva v tvojom spasení; veličen­stvo a nád­heru si položil na neho;
7 lebo si ho učinil rôz­nym požehnaním na veky; ob­veseľuješ ho radosťou so svojou tvárou.
8 Lebo kráľ sa nadeje na Hos­podina a na milosť Naj­vyššieho; p­reto sa ne­poh­ne.
9 Naj­de tvoja ruka všet­kých tvojich ne­priateľov; tvoja pravica naj­de tých, ktorí ťa nenávidia.
10 Učiníš ich, že budú jako horiaca pec, keď p­rij­de čas tvojej tvári, ob­rátiť sa proti nim. Hos­podin ich po­hl­tí vo svojom hneve, a žrať ich bude oheň.
11 Vy­hubíš ich plod zo zeme a ich semä zpomedzi synov človeka;
12 lebo chceli na teba uvaliť zlé; za­mýšľali lesť; no, nebudú môcť vykonať;
13 lebo p­redesiac ich učiníš to, aby ob­rátili chrbát, p­retože strely na svojich tetivách na­mieriš do ich tvári.
14 Po­vznes sa, Hos­podine, vo svojej sile; budeme spievať a ospevovať tvoju hr­din­skú silu.

RoháčekŽalmy21