RoháčekŽalmy112

Žalmy

1 Hal­lelujah! Blaho­slavený človek, ktorý sa bojí Hos­podina a má velikú záľubu v jeho pri­kázaniach.
2 Jeho semeno bude moc­né na zemi. Po­kolenie priamych bude požeh­nané.
3 Hoj­nosť a bohat­stvo v jeho dome, a jeho spraved­livosť stojí na večnosť.
4 Vzíde vo tme svet­lo priamym. Milos­tivý je, ľútos­tivý a spraved­livý.
5 Dob­rý človek sa zmilováva a požičiava (riadi svoje veci ­spraved­livým súdom),
6 lebo sa ne­poh­ne na veky; spraved­livý bude vo večnej pamäti.
7 Nebojí sa zlej zves­ti; jeho srd­ce stojí pev­ne; dôveruje Hos­podinovi.
8 Jeho srd­ce je upev­nené; nebude sa báť, až sa i podíva na svojich protiv­níkov.
9 Roz­sýpa, dáva chudob­ným; jeho spraved­livosť stojí na večnosť; jeho roh sa vy­výši v sláve.
10 Uvidí to bez­božník a bude sa zlos­tiť; bude šk­rípať zubami a rozp­lývať sa. Žiadosť bez­božníkov za­hynie.

RoháčekŽalmy112