RoháčekŽalmy61

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nápev: Neginat, to jest pieseň pri hudob­nom nás­troji strunovom. Dávidov.
2 Počuj, ó, Bože, môj krik! Po­zoruj na moju mod­lit­bu!
3 Od kon­ca zeme volám na teba, keď nyje moje srd­ce; za­veď ma na skalu, ktorá je vy­ššia odo mňa!
4 Lebo si mi býval útočišťom, pev­nou vežou pred ne­priateľom.
5 Budem bývať v tvojom stáne na veky; utečiem sa do skrýše tvojich krýdel. Sélah.
6 Lebo ty, Bože, si počul moje sľuby; dal si mi dedičstvo tých, ktorí sa boja tvoj­ho mena.
7 Pri­daj dní ku dňom kráľovým, a nech sú jeho roky jako po­kolenie a po­kolenie.
8 Nech býva na veky pred Bohom. Na­stroj milosť a prav­du, aby ho os­tríhaly.
9 Tak budem spievať tvoj­mu menu žal­my až na veky pl­niac svoje sľuby deň po dni.

RoháčekŽalmy61