RoháčekŽalmy48

Žalmy

1 Pieseň. Žalm synov Kórachových.
2 Veľký je Hospodin a veľmi chválený v mes­te našeho Boha, na vrchu jeho svätos­ti.
3 Krás­nou výšinou, radosťou celej zeme je vrch Si­on, pol­nočná strana, mes­to veľkého Kráľa.
4 Bôh na jeho palácoch, je známy jako vy­soká veža pev­ná.
5 Lebo hľa, kráľovia boli sa shromaždili a prej­dúc boli spolu pri­tiah­li.
6 Ale ako uvideli, hneď užas­li, predesili sa a pl­ní strachu utekali.
7 Strach ich tam po­chytil, takže sa trias­li, svíjali sa bolesťou jako žena, ktorá ide porodiť.
8 Východ­ným vet­rom roz­rážaš lode z Taršíša.
9 Jako sme počuli, tak sme videli v mes­te Hos­podina Zá­stupov, v mes­te svojeho Boha. Bôh ho po­stavil tak, aby stálo až na veky. Sélah.
10 Roz­mýšľame, ó, Bože, o tvojej milos­ti vpro­stred tvojeho chrámu.
11 Jaké je tvoje meno, Bože taká je i tvoja chvála až do končín zeme. Tvoja pravica je pl­ná spraved­livos­ti.
12 Nech sa raduje vrch Si­on; nech plesajú dcéry Jud­ska pre tvoje súdy!
13 Obídite Sion a ob­stúp­te ho do­okola; počítaj­te jeho veže!
14 Dob­re si všim­nite jeho hradieb! Po­choďte jeho paláce, aby ste moh­li rozp­rávať budúcemu po­koleniu.
15 Lebo ten­to Bôh je naším Bohom na večné veky. On nás bude vodiť až do smr­ti.

RoháčekŽalmy48