RoháčekŽalmy117

Žalmy

1 Chváľte Hos­podina, všet­ky národy! Zvelebuj­te ho, všet­ci ľudia!
2 Lebo je pre­veľká jeho milosť nad nami a prav­da Hos­podinova na veky. Hal­lelujah!

RoháčekŽalmy117