RoháčekŽalmy101

Žalmy

1 Žalm Dávidov. Budem ospevovať milosť a súd. Tebe, Hos­podine, budem spievať žal­my.
2 Roz­um­ne si chcem počínať na ces­te do­konalos­ti. Ó, kedyže prij­deš ku mne? Budem chodiť v bez­úhon­nos­ti svoj­ho srd­ca i vo svojom dome.
3 Ne­po­stavím si pred svoje oči veci beliála. Nenávidím skut­ku tých, ktorí sa uchyľujú od Boha; ne­prichytí sa ma.
4 Pre­vrátené srd­ce od­stúpi odo mňa; ne­poz­nám zlého.
5 Kto taj­ne škodí svoj­mu blížnemu jazykom, toho vy­tnem. Človeka vysokých očí a nadutého srd­ca ne­môžem strpieť.
6 Moje oči hľadia na ver­ných zeme, aby bývali so mnou. Slúžiť mi bude ten, kto chodí ces­tou do­konalos­ti.
7 Nebude bývať v mojom dome ten, kto robí ľs­tive; ten, kto hovorí lož, ne­ob­stojí pred mojimi očima.
8 Každého rána budem plieniť všet­kých nešľachet­níkov zeme, aby som z mes­ta Hos­podinov­ho vy­ťal všet­kých činiteľov ne­právos­ti.

RoháčekŽalmy101