RoháčekŽalmy88

Žalmy

1 Pieseň. Žalm synov Kórachových. Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nápev: Ne­moc po­koriť. Vy­učujúci Hémana Ez­rachit­ského.
2 Hos­podine, Bože môj­ho spasenia, vod­ne i vnoci kričím pred tebou.
3 Prosím, nech prij­de moja mod­lit­ba pred tvoju tvár! Na­kloň svoje ucho k môj­mu volaniu!
4 Lebo moja duša sa na­sýtila rôz­neho zlého, a môj život sa pri­blížil ríši smr­ti.
5 Počítaný som medzi tých, ktorí so­stupujú do jamy; som ako muž bez vlády.
6 Po­hodený som medzi mŕt­vych; som ako po­bití, ležiaci v hrobe, na ktorých sa už viacej neroz­pomenieš, a ktorí sú vy­ťatí od tvojej ruky.
7 Položil si ma do naj­hl­bšej jamy, do tmavých miest v hl­binách.
8 Tvoja prch­livosť doľah­la na mňa, a všet­ky tvoje vlny sa lámu na mne. Zt­rápil si ma. Sélah.
9 Vzdialil si mojich známych odo mňa; zošk­livil si im ma; som zatvorený a ne­môžem vy­j­sť.
10 Moje oko hynie od trápenia; volám na teba, Hos­podine, každý deň; vy­stieram k tebe svoje ruky.
11 Či as­náď tým, ktorí po­mreli, učiníš zá­zrak? Alebo azda mŕt­vi vstanú, aby ťa chválili? Sélah.
12 Či sa bude rozp­rávať o tvojej milos­ti v hrobe? O tvojej prav­de v za­hynutí?
13 Či sa bude znať tvoj zá­zrak vo tme alebo tvoja spraved­livosť v zemi za­bud­nutia?
14 Ale ja, Hos­podine, volám k tebe po­kor­ne o pomoc, a za rána ťa pred­chádza moja mod­lit­ba.
15 Prečo, ó, Hos­podine, za­mietaš moju dušu? P­rečo skrývaš predo mnou svoju tvár?
16 Utrápený som a zomieram od mlados­ti; ne­siem tvoj strach a desím sa bez­rad­ný.
17 Cezo mňa sa vše valí tvoj roz­pálený hnev, a tvoje hrôzy ma ničia.
18 Ob­kľučuje ma to všet­ko každý deň ako voda; zo všet­kých strán sa to spolu hr­nie na mňa.
19 Vzdialil si odo mňa priateľa a druha; moji známi : tma.

RoháčekŽalmy88