RoháčekŽalmy23

Žalmy

1 Žalm Dávidov. Hos­podin je môj pas­tier; nebudem mať nedos­tat­ku.
2 Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma pop­ri tichých vodách.
3 Občer­stvuje moju dušu; vodí ma po ces­tách spraved­livos­ti pre svoje meno.
4 Aj keby som išiel dolinou tône smr­ti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou; tvoj prút a tvoja palica ma po­tešujú.
5 Pri­pravuješ predo mnou stôl pred mojimi protiv­ník­mi; olejom mažeš bohate moju hlavu; môj po­hár pre­teká.
6 Áno, len dob­ré a milosť ma budú sledovať po všet­ky dni môj­ho života, a budem bývať v dome Hos­podinovom dl­hé časy.

RoháčekŽalmy23