RoháčekŽalmy111

Žalmy

1 Hal­lelujah! Oslavovať budem Hos­podina celým srd­com, v rade priamych, a v shromaždení.
2 Veľké skutky Hos­podinove, hľadané všet­kým, ktorí majú v nich záľubu.
3 Jeho dielo je veličen­stvom a nád­herou, a jeho spraved­livosť stojí na večnosť.
4 Učinil svojim divom pamiat­ku: milos­tivý a ľútos­tivý je Hospodin.
5 Dáva po­krm tým, ktorí sa ho boja; na veky pamätá na svoju sm­luvu.
6 Oznámil svoj­mu ľudu silu svojich skut­kov dajúc im dedičs­tvo po­hanov.
7 Dielami jeho rúk pravda a súd, ver­né všet­ky jeho nariadenia,
8 pev­ne podoprené na večné veky, učinené v prav­de a v priamos­ti.
9 Po­slal svoj­mu ľudu vy­kúpenie; pri­kázal svoju sm­luvu na veky; sväté a strašné je jeho meno.
10 Počiatok múd­ros­ti je bázeň Hos­podinova. Výbor­ný roz­um majú všet­ci, ktorí to robia. Jeho chvála stojí na večnosť.

RoháčekŽalmy111