RoháčekŽalmy16

Žalmy

1 Zlatý žalm Dávidov. Os­tríhaj ma, ó, sil­ný Bože, lebo sa k tebe utiekam. -
2 Po­vedal som Hos­podinovi: Ty si môj Pán. Moje Dob­ro, nie je nad teba!
3 Pre svätých je, ktorí sú na zemi, a p­re slávnych, v ktorých mám všet­ku svoju záľubu.
4 Rozm­nožia sa boles­ti tých, ktorí sa ponáhľajú k inému bohu cudziemu. Ne­vylejem ich liatej obeti z krvi ani nevezmem ich mien na svoje rty.
5 Hos­podin je čias­t­kou môj­ho údelu a môj­ho kalicha; ty, ó, Hospodine, ud­ržuješ môj los.
6 Mer­né laná mi pad­ly na krás­nych miestach, áno, skvelé dedičs­tvo je u mňa.
7 Dob­rorečiť budem Hos­podinovi, ktorý mi radí, ba ešte i vnoci ma vy­nau­čujú moje ľad­viny.
8 Vždy si pred­stavujem Hos­podina pred sebou, lebo je po mojej pravici, aby som sa ne­poh­nul.
9 Pre­to sa raduje moje srd­ce, a moja sláva plesá, áno, ešte i moje telo bude bývať bez­pečne.
10 Lebo nezanecháš mojej duše v ríši smr­ti; nedáš svoj­mu svätému, aby videl porušenie.
11 Dáš mi znať ces­tu života. Rados­ti do sýtos­ti je pred tvojou tvárou, roz­manitého blaženstva v tvojej pravici na večnosť.

RoháčekŽalmy16