RoháčekŽalmy82

Žalmy

1 Žalm Azafov. Bôh stojí v shromaždení sil­ného Boha; súdi v strede bohov
2 a hovorí: Do­kedy budete súdiť ne­spraved­livo a hľadieť na osobu bez­božných? Sélah.
3 Súďte chudob­ného a sirotu podľa pravdy; vy­hlás­te bied­neho a núdz­neho za spraved­livého!
4 Vy­pros­tite chudob­ného a bied­neho, vy­trh­nite ho z ruky bez­božníkov!
5 Ale nevedia ani nerozumejú; chodia vo tme; po­hybujú sa všet­ky zá­klady zeme.
6 Ja som bol po­vedal: Bohovia ste a synovia Naj­vyššieho vy všet­ci.
7 Avšak zo­mriete jako iný človek a pad­nete jako jeden z kniežat.
8 Po­vs­taň, ó, Bože, súď zem, lebo ty budeš dediť medzi všet­kými národami.

RoháčekŽalmy82