RoháčekŽalmy116

Žalmy

1 Milujem Hospodina, lebo Hos­podin počul môj hlas, moje po­kor­né pros­by.
2 Lebo mi na­klonil svoje ucho, a p­reto ho budem vzývať vo svojich dňoch.
3 Boly ma ob­kľúčily boles­ti smr­ti, a našly ma úz­kos­ti hrobu; bol som našiel súženie a trápenie duše.
4 Ale som vzýval meno Hos­podinovo a vravel som: Prosím, ó, Hos­podine, vy­sloboď moju dušu!
5 Hos­podin je milostivý a spraved­livý, a náš Bôh sa zľutováva.
6 Hos­podin os­tríha pros­tých. Bol som zbiedený, a po­mohol mi.
7 Na­vráť sa, duša moja, na svoj od­počinok, lebo Hos­podin ti učinil dob­ro­denie.
8 Lebo si vy­tr­hol moju dušu zo smr­ti, moje oko si za­chránil od sl­zy, moju nohu od kles­nutia.
9 Budem chodiť pred Hos­podinom v zemi živých.
10 Uveril som, pre­to som hovoril. No, ja som bol veľmi strápený.
11 Ja som po­vedal vo svojom spechu: Každý človek je lhár.
12 Čím sa od­platím Hos­podinovi za všet­ky jeho dob­ro­denia, ktoré mi učinil?!
13 Vez­mem kalich mnohonásob­ného spasenia a budem vzývať meno Hos­podinovo.
14 Spl­ním Hos­podinovi svoje sľuby, s­pl­ním pred všet­kým jeho ľudom.
15 Drahá je v očiach Hos­podinových sm­rť jeho svätých.
16 Prosím, ó, Hos­podine, lebo ja som tvoj služob­ník, som tvoj služob­ník, syn tvojej diev­ky; roz­viazal si moje putá.
17 Tebe budem obetovať bit­nú obeť chvály a budem vzývať meno Hos­podinovo.
18 Spl­ním Hos­podinovi svoje sľuby, s­pl­ním pred všet­kým jeho ľudom,
19 vo dvoroch domu Hos­podinov­ho, pro­stred teba, Jeruzaleme. Hal­lelujah!

RoháčekŽalmy116