RoháčekŽalmy9

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nápev: Sm­rť synova. Žalm Dávidov.
2 Oslavovať ťa budem, Hos­podine, celým svojím srd­com, budem rozp­rávať všet­ky tvoje divy.
3 Radovať sa budem a plesať v tebe, žal­my budem spievať tvojemu menu, ó, Naj­vyšší!
4 Lebo moji ne­priatelia sa ob­rátili nazad, kles­li a za­hynuli od tvojej tvári,
5 lebo si roz­súdil môj súd a moju pravotu; sadol si na pre­stol, spraved­livý sud­ca.
6 Ohromil si národy; za­hubil si bez­božníka; za­hladil si ich meno na večné veky.
7 Ne­priateľu, do­konané sú t­voje pustošenia na večnosť, a po­boril si mes­tá; za­hynula s nimi aj ich pamiat­ka.
8 Ale Hos­podin tróni na veky; svoj trón stavia na­to, aby súdil.
9 On bude súdiť okruh sveta v spraved­livos­ti; roz­súdi národy v pra­vo­sti.
10 A Hos­podin bude vy­sokým útočišťom po­tlačenému, vy­sokým útočišťom v časoch súženia.
11 A budú v teba dúfať tí, ktorí znajú tvoje meno; lebo ty ne­opus­tíš tých, ktorí ťa hľadajú, ó, Hos­podine.
12 Spievaj­te žal­my Hos­podinovi, tomu, ktorý pre­býva na Si­one; zves­tuj­te medzi národami jeho skut­ky;
13 lebo on vyhľadáva vyliatu krv a pamätá na ňu, nezabúda na krik utrápených.
14 Zmiluj sa nado mnou, Hos­podine; vidz moje trápenie, k­toré znášam od tých, ktorí ma nenávidia, ty, ktorý ma vy­z­dvihuješ z brán smr­ti,
15 aby som rozp­rával všet­ky tvoje chvály v bránach dcéry Si­ona a plesal v tvojom spasení.
16 Po­hania sa po­hrúžili do jamy, ktorú urobili, a ich noha sa lapila do siete, ktorú ukryli.
17 Hos­podin sa učinil známym; vy­konal súd; bez­božník sa za­plietol do diela svojich vlast­ných rúk. Hig­gájon. Sélah.
18 Bez­božníci sa ob­rátia do pek­la jako aj všetky národy, ktoré za­bud­ly na Boha.
19 Lebo nebude chudob­ný za­bud­nutý na veky; nádej ponížených nezahynie na večnosť.
20 Po­vs­taň, Hos­podine, nech ne­zmoc­neje smr­teľný človek; nech sú národy súdené pred tvojou tvárou.
21 Pus­ti na nich strach, ó, Hos­podine, aby vedely národy, že sú iba bied­nymi smr­teľník­mi. Sélah.

RoháčekŽalmy9