RoháčekŽalmy72

Žalmy

1 Šalamúnov. Bože, svoje súdy daj kráľovi a svoju spraved­livosť synovi kráľov­mu,
2 aby súdil tvoj ľud v spraved­livos­ti a tvojich bied­nych múd­rym súdom.
3 V­tedy donesú vr­chy ľudu po­koj i vŕšky v spraved­livos­ti.
4 Bude súdiť bied­nych z ľudu, po­môže synom bied­neho a ro­zdr­tí utláčateľa.
5 Budú sa ťa báť, kým len bude slnce, a do­kiaľ bude tr­vať mesiac, po­kolenie po­kolení.
6 Sos­túpi jako dážď na pôkos a jako tichý dážď hoj­ný, kropiaci zem.
7 Za jeho dní bude kvit­núť spraved­livý, a bude veľký po­koj, kým len bude tr­vať mesiac.
8 A bude panovať od mora po more a od rieky až po kon­ce zeme.
9 Pred ním sa budú sk­láňať obyvatelia pus­tín, a jeho ne­priatelia budú lízať prach.
10 Kráľovia Taršíša a os­trovov donesú pôc­ty; kráľovia zo Šéby a Sáby budú obetovať dary.
11 A budú sa mu klaňať všet­ci kráľovia; všet­ky národy mu budú slúžiť.
12 Lebo vy­trh­ne chudob­ného, volajúceho, a bied­neho a toho, kto ne­má spomoc­níka.
13 Zľutuje sa nad slabým a chudob­ným a duše chudob­ných spasí.
14 Vy­kúpi ich dušu z útis­ku a z násilia, a ich krv je drahá v jeho očiach.
15 A budú žiť a budú mu dávať zlato zo Šéby, a vždy sa budú mod­liť za neho. Žeh­nať ho budú každého dňa.
16 Bude hoj­nosť obilia v zemi hore na temeni vr­chov; jeho úroda bude šumieť ako Libanon, a ľudia z mes­ta budú kvit­núť ako bylina zeme.
17 Jeho meno bude na veky; do­kiaľ tr­vá sl­n­ce, bude tr­vať i jeho meno. Ľudia sa ním budú žeh­nať; všet­ky národy ho budú blaho­slaviť.
18 Nech je požehnaný Hos­podin Bôh, Bôh Iz­raelov, ktorý sám jediný činí divy.
19 A nech je požehnané meno jeho slávy na veky! A nech je celá zem na­pl­nená jeho slávou! Ameň, ameň.
20 Tým sa končia mod­lit­by Dávida, syna Izai­ho.

RoháčekŽalmy72