RoháčekŽalmy6

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na neginót; na nápev: Ôs­ma. .. Žalm Dávidov.
2 Hos­podine, nekáraj ma vo svojom hneve a ne­tres­ci ma vo svojej prch­livos­ti!
3 Zmiluj sa nado mnou, Hos­podine, lebo som zomd­lený; uzdrav ma, Hos­podine, lebo moje kos­ti sa chvejú zdesením;
4 aj moja duša sa veľmi chveje. A ty, ó, Hos­podine, do­kedy? !-
5 Na­vráť sa za­se, Hos­podine, vy­trh­ni moju dušu; za­chráň ma pre svoju milosť.
6 Lebo v smr­ti nieto roz­pomien­ky na teba, a kto ťa bude oslavovať v hrobe?!
7 Ustal som vo svojom úpení; každú noc máčam svoju po­steľ sl­zami, ­sl­zami polievam svoje ležište.
8 Moja tvár uväd­la od trápenia, zo­stár­la pre všet­kých a tak mnohých mojich protiv­níkov.
9 Od­stúp­te odo mňa všet­ci, ktorí páchate ne­právosť, lebo Hos­podin počul hlas môj­ho plaču,
10 áno, počul Hos­podin moju po­kor­nú pros­bu; Hos­podin prijal moju mod­lit­bu.
11 Han­biť sa budú a zdesení súc budú sa veľmi triasť všet­ci moji ne­priatelia. Naz­pät sa ob­rátia a budú sa han­biť razom.

RoháčekŽalmy6