RoháčekŽalmy138

Žalmy

1 Dávidov. Oslavovať ťa budem, Hospodine, celým svojím srd­com; pred boh­mi ti budem spievať žal­my.
2 Klaňať sa budem, ob­rátený k chrámu tvojej svätos­ti, a budem oslavovať tvoje meno pre tvoju milosť a pre tvoju prav­du, lebo si zvelebil nad všet­ko svoje meno a svoje slovo.
3 V ktorýkoľvek deň som volal, ohlásil si sa mi a ob­daril si moju dušu silou.
4 Oslavovať ťa budú, Hos­podine, všet­ci kráľovia zeme, keď počujú reči tvojich úst.
5 A budú spievať o ces­tách Hos­podinových, lebo je veľká sláva Hos­podinova.
6 Lebo Hos­podin je vysoký, ale vidí poníženého a vy­sokomyseľného zná zďaleka.
7 Keby som chodil aj prostred súženia, i tak ma obživíš; na hnev mojich ne­priateľov vy­strieš svoju ruku, a tvoja pravica ma za­chráni.
8 Hos­podin do­koná za mňa. Hos­podine, tvoja milosť ­tr­vá na veky. Ne­opus­ti diela svojich rúk!

RoháčekŽalmy138