RoháčekŽalmy115

Žalmy

1 Nie nám, Hos­podine, nie nám, ale svoj­mu menu daj česť pre svoju milosť, pre svoju prav­du.
2 Prečo majú po­vedať po­hania: Kdeže je ich Bôh?
3 Ale náš Bôh je na nebesiach a činí všet­ko, čo chce.
4 Ich mod­ly striebro a zlato; dielom rúk človeka;
5 majú ús­ta a nehovoria; majú oči a ne­vidia;
6 majú uši a nečujú; majú nos a nečuchajú;
7 majú svoje ruky, ale ne­hmatajú, svoje nohy, ale nechodia ani nezavolajú svojím hrd­lom.
8 Nech sú jako oni, tí, ktorí ich robia, každý, kto sa nadeje na ne.
9 Iz­raelu, ty sa nadej na Hos­podina! On je ich po­mocou a ich štítom.
10 Dom Áronov, nadej­te sa na Hos­podina. On je ich po­mocou a ich štítom.
11 Vy, ktorí sa bojíte Hos­podina, nadej­te sa na Hos­podina! On je ich po­mocou a ich štítom.
12 Hos­podin bude pamätať na nás, požeh­ná; požeh­ná dom Iz­raelov; požeh­ná dom Áronov.
13 Požeh­ná tých, ktorí sa boja Hos­podina, malých s veľkými.
14 Nech pri­dá Hos­podin na vás, na vás i na vašich synov.
15 Požeh­naní vy Hos­podinovi, ktorý učinil nebesia i zem.
16 Nebesia nebesia Hos­podinove, a zem dal synom človeka.
17 Nie mŕt­vi budú chváliť Hospodina a ni­ktorý z tých, ktorí so­stupujú na mies­to mlčania;
18 ale my budeme dob­rorečiť Hospodinovi od­teraz až na veky. Hal­lelujah!

RoháčekŽalmy115