RoháčekŽalmy104

Žalmy

1 Dob­roreč, moja duša, Hos­podinovi! Hos­podine, môj Bože, si veľmi veliký! Ob­liekol si veličen­stvo a nád­heru.
2 Od­ievaš sa svetlom ako rúchom; rozťahuješ nebesia, ako po­krovec,
3 ktorý si kleníš na vodách svoje paláce; ktorý si učinil ob­laky svojím vozom; ktorý sa vznášaš na krýd­lach vet­ra;
4 ktorý robíš vet­ry svojimi po­sly, svojimi svätos­lužob­ník­mi plápolajúci oheň.
5 Založil si zem na jej stĺpoch tak, že sa ne­poh­ne na večné veky.
6 Priepasťou si to všet­ko prikryl ako rúchom. Nad vr­chami stály vody.
7 Od tvoj­ho kar­hania zutekaly; ponáhľaly sa pred hr­motom tvoj­ho hromu.
8 Vy­stúpily na vrchy; sos­túpily do údolí na mies­to, ktoré si im založil.
9 Položil si hranice, aby ne­prek­ročily, aby sa ne­vrátily po­kryť zem.
10 Púšťaš pramene riečišťami, aby tiek­ly po­medzi vr­chy.
11 Na­pájajú každý živočuch poľný; divokí osli uhášajú svoj smäd.
12 Nad nimi hniez­di vtác­tvo nebies; zpomedzi konárov vy­dávajú s­voj hlas.
13 Zvlažuješ vr­chy zo svojich výšin; z ovocia tvojich diel sýti sa celá zem.
14 Dávaš, aby rá­stla tráva hovädu a bylina na službu človeka, aby tak vy­vodil chlieb zo zeme.
15 A víno ob­veseľuje srd­ce ­smr­teľného človeka, aby sa skvela tvár nad olej, a po­krm po­silňuje srd­ce človeka.
16 Na­sycujú sa stromy Hos­podinove, ced­ry Libanona, ktoré po­sadil,
17 kde si vtáci robia svoje hniez­da, bocian, k­torý má svoj dom na cyp­rusoch.
18 Vy­soké vr­chy kamzíkom, skaly útočišťom zajačkom.
19 Učinil mesiac na určenie časov, a sl­n­ce zná svoj západ.
20 Roz­kladáš tmu, a je noc, v ktorej sa hemží všet­ka les­ná zver.
21 Ľvíčatá revú po koris­ti a idú hľadať svoj po­krm od sil­ného Boha.
22 Keď vy­chádza sl­n­ce, zase sa shromažďujú a líhajú do svojich br­lohov.
23 Tu zase vyjde človek po svojej práci, aby robil až do večera.
24 Jaké mnohé a veľké sú tvoje skut­ky, Hos­podine! Všet­ky si múd­re učinil! Zem je pl­ná tvoj­ho imania.
25 Tu hľa, more, veľké a širošíre, kde je hmyzu bez počtu, zvierat malých i veľkých.
26 Tam chodia lode; tam i leviatán, ktorého si utvoril, aby sa v ňom hral.
27 Všet­ko to t­vor­stvo očakáva na teba, aby si im dal po­krm, keď tomu čas.
28 Keď im dávaš, sberajú; keď otváraš svoju ruku, sýtia sa dob­rým.
29 Keď skrývaš svoju tvár, desia sa; keď odnímaš ich ducha, mrú a na­vracajú sa k svoj­mu prachu.
30 A zase, keď po­sielaš svoj­ho ducha, tvoria sa, a ob­novuješ tvár zeme.
31 Nech je sláva Hos­podinova na veky! Nech sa raduje Hos­podin vo svojich dielach!
32 Ktorý keď len po­zrie na zem, trasie sa; keď sa dot­kne vr­chov, kúria sa.
33 Spievať budem Hos­podinovi, do­kiaľ žijem; žal­my budem spievať svoj­mu Bohu, kým len trvám.
34 Nech mu je príjem­né moje pre­mýšľanie, a ja sa budem radovať v Hos­podinovi.
35 Nech vy­hynú hriešnici zo zeme a bez­božníci tak, aby ich už nebolo!
36 Dob­roreč, moja duša, Hos­podinovi! Hal­lelujah!

RoháčekŽalmy104